Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Snart er det skolestart og vi i ønsker at flest mulig av elevene skal gå og sykle, sier Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms.

 

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående.

Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.

Foto: Elsa Klemetsen, Trygg TrafikkKlipp hekken

 

- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven.

Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen.

Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å  kjøre ut på bilveien.

Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter tidsnok for å kunne stoppe, sier Klemetsen.

Vi ønsker at flest mulig av elevene skal gå eller sykle til skolen. Det gir en fin start på dagen, er godt for kroppen og skaper  motivasjon for læring. I tillegg blir trafikksikkerheten bedre langs skoleveien.

     

Maks en halv meter høy hekk
- Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien.

Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

 

Trygg Trafikk håper at huseiere tar en sjekk på egen eiendom og bidrar til en tryggere trafikkavvikling for alle.

 

Statens vegvesen sier:

 "Mange ulykker som involverer syklist og fotgjenger skjer i forbindelse med kryss og avkjørsler, ofte i sammenheng med manglende eller begrenset sikt.

Brosjyren vår illustrerer siktutfordringer i kryss og avkjørsler til offentlig veg, og hvilke siktkrav som gjelder."

 

Følg link for å laste ned informasjonsbrosjyren på bokmål og nynorsk: http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Vegetasjonsrydding/vegetasjonsrydding-ved-riks-og-fylkesvegar?fast_title=Klipp+hekkar+og+busker 

Brosjyren er selvsagt like aktuell og gyldig sommer som vinter.