Formannskapet i Ibestad kommune har vedtatt å legge ut kommunalt tomteområde for mulig salg.

Området er lokalisert i Rødsteinkleiva på Engenes, og har gårds- og bruksnummer 107/32.
Arealet skal nyttes til boligformål.

 

Formannskapets vedtak er som følger:

  1. Eiendommen gbnr 107/32 i Rødsteinkleiva legges ut for offentlig salg på kommunens hjemmeside jfr. Retningslinjene i kommunens avhendingsreglement pkt. 5.1.
  2. Vedlagte takst er å anse som veiledende salgspris
  3. Ved budrunde er det høyeste bud som vinner. Budgiver skal legge fram planer for utvikling av området samt tidsrom for oppstart av arbeidene ved endt budfrist. Opparbeidelse og tilknytning til VA, strøm og fiber vil være kjøpers ansvar.
  4. Etter budrunden er gjennomført skal saken opp til behandling i kommunestyret for endelig beslutning.

 

Bud samt plan for utvikling av området med tidsperspektiv skal sendes inn pr. e-post til postmottak@ibestad.kommune.no.

Emnefeltet merkes «Bud eiendom Rødsteinkleiva»
 

Verditakst tomt Rødsteinkleiva

Kart Rødsteinkleiva

 

Budfrist settes til fredag 5. mai kl. 1200.