Kommunestyre har i møte 11.12.2019, sak 54/19, vedtatt forslag til reguleringsplan for Seglsteinstunnellen med tilhørende reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Planarbeidet ble, i samarbeid mellom Ibestad kommune og Statens Vegvesen, satt i gang på oppdrag fra Troms Fylkeskommune. Formålet med planarbeidet var å sikre areal og gi grunnlag for tunnell kombinert med ny vei på strekningen mellom Aspelia og Sæter.

 

 

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 jfr forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuelle klager må innen 08.04.2020 sendes til Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik.

 

Plandokumenter finnes her:

Planbeskrivelse med reguleringsplankart og bestemmelser.pdf

Tegningshefte.pdf

Forslag til merknadsbehandling.pdf

Oversendelsesbrev.pdf