Ibestad kommune har i kommunestyremøte 02.05.2017 i sak 11-17, vedtatt å egengodkjenne reguleringsplan for Andørja Adventure på Engenes.

 

Egengodkjent reguleringsplan legges ut og underretting sendes ut til berørte iht:

Pbl. § 12-12.Vedtak av reguleringsplan

 

Kommunestyrets egengodkjenning av reguleringsplan kan påklages.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdatoen.

Evt. klage må være fremmet innen 2.6.2017.

PLANKART:

Planid 1917-201702_Andørja Adventures_Plankart_justert 19.04.17.pdfPlanid 2017002

PLANBESKRIVELSE:

_Andørja Adventures, Engenes_Planbeskrivelse_19.04.2017.pdf

PLANBESTEMMELSER:

Planid 1917-2017002_Andørja Adventures, Engenes_Planbestemmelser_19.04.2017_suppl 26.04.17.pdf

ILLUSTRASJON:

Illustrasjon.pdf