Ibestad kommune har i kommunestyremøte 01.09.2016 i sak 29-16, vedtatt å egengodkjenne reguleringsplan for Klåpheia.

 

Planen legges ut og underretting sendes ut til berørte iht:

 

Pbl. § 12-12.Vedtak av reguleringsplan

 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.

 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret.

 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. pbl. § 1-9.

 

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage.

 

Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

 

 

Kommunestyrets egengodkjenning av reguleringsplan kan påklages.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdatoen.

Evt. klage må være fremmet innen 28.10.2016.

 

Beskrivelse 24.04._2016.pdf

 

kart Klåpheia-18052015.pdf

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLANEN FOR KLÅPHEI1 09.08.2016.docx PDF document ODT document

 

Samlede kommentarer merknadsbehandling fra forslagsstiller..docx PDF document ODT document

 

Vedtak , 01092016, Sak 29-16, Godkjennin...docx PDF document ODT document