I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Kommune:                  Ibestad
Søker:                         Northern Lights Salmon AS Balteskard 136, 9446 Grovfjord
Org nr:                        812522442
Størrelse anlegg:        L: 360 meter B: 260 meter
Søknaden gjelder:      Refortøying av anlegg og flytting av flåte
Lokalitet:                    131817 Svartskjær                       
Kartreferanse
anlegg:                        68 43.105`N 16 46.544`Ø
Kartreferanse
fôringsflåte:                 68 43.255`N 16 46.474
   
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Servicetorget, rådhuset, og på kommunens hjemmeside,  og kunngjøres i norsk lysningsblad, samt to lokalaviser
 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen fire uker:
Kontaktadresse: postmottak@ibestad.kommune.no
Telefon: 77 09 90 00