Ibestad Kommunestyre har i møte 30.04.2024 vedtatt Rullering av kommuneplanens arealdel 2023 – 2034. Jfr sak 25/24, Arkivsak-dok. 22/00040.

Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her:

Saksfremlegg

- Vedtak

- Beskrivelse

- Bestemmelser

- Plankart Rolla

- Plankart Andørja

-ROS-analyse

- Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn

- Arealregnskap

- Friluftskartlegging

- Konsekvensutredning av forslag til ny arealbruk

 

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-1.

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16.