Ibestad kommune fikk i fjor utarbeidet en stedsanalyse for Hamnvik sentrum med støtte fra Troms fylkeskommune. Stedsanalysen som ble utarbeidet av Håkon Bøe i firma Helt Grønn AS (du kan få stedsanalysen ved henvendelse til servicekontoret). Stedsanalysen ble behandlet av kommunestyret i desember med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar stedsanalysen og tiltak til orientering.

2. Kommunestyret ønsker å følge opp analysen gjennom å få utarbeidet en stedsutviklingsplan og få satt i gang konkrete tiltak.

3. Kommunestyret ønsker å få synspunkter fra ungdomsrådet før tiltak prioriteres.

4. Det opprettes en referansegruppe tilknyttet sentrum.

5. Planen skal ferdigstilles senest 01.07.2015.

Rådmannen har iverksatt oppfølging av stedsanalysen med utarbeiding av konkrete stedsutviklingstiltak for Hamnvik sentrum.

Tidligere rådmann Helge Høve skal lede oppfølginga av analysen.

Kommunestyret som har bevilget 500.000 kr til oppfølging av stedsanalysen hvert år i 4 år fra 2015, ønsker en bred medvirkningsprosess. Ide-prosjektet, eldrerådet, ungdomsrådet, Ibestad skole, Hamnvik barnehage, forretningsdrivende i sentrum og Kafe Galleri er invitert til å komme med innspill til stedsutviklingstiltak basert på stedsanalysen.

Rådmannen inviterer til et åpent møte (Workshop) i kommunestyresalen 13. april kl. 18.00.

Kommunen har engasjert Håkon Bøe til å være prosessveileder på workshopen. Han vil også på bakgrunn av innspill utarbeide en oversiktsplan for de foreslåtte tiltak. Rådmannen vil deretter fremme en sak med prioritering av tiltak til politisk behandling. Dette håper vi å få gjennomført før sommerferien slik at vi kan starte med fysiske tiltak til høsten.

Helge Høve