Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en interaktiv veiviser på nett, der du kan teste om det du skal bygge er søknadspliktig:

http://byggutenasoke.dibk.no

Et par av hovedpunktene i det nye regelverket:

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at:

  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
  • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges.

(Tiltaket kan heller ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.)

Bygningen må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

 

Fra 1. juli 2015 er det heller ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2.

Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold (se 4. kulepunkt under frittliggende bygg), og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter.

Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

 

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Husk å sjekke gjeldende regler for din eiendom. Planformål og bestemmelser kan sette begrensninger for hva som kan oppføres. Det kan være regulerte byggegrenser, bestemmelser om utnyttelsesgrad osv. som det er viktig å være oppmerksom på. Gjeldende planer kan du få ved henvendelse til kommunen.

Vær oppmerksom på at de fleste tiltakene fremdeles vil være søknadspliktige når det gjelder hytteeiendommer og innenfor 100 metersbelte i strandsonen (også for vassdrag), samt i bevaringsområder.

Selv om tiltak unntas søknadsplikt og det derfor heller ikke er krav om nabovarsling, anbefaler vi alltid å snakke med naboen før du oppfører tiltak som kan ha betydning for naboen.

Når det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Det må leveres tegning/kart, hvor det framgår plassering og lengde/bredde og høyde på tiltaket.

 

For utfyllende informasjon om alt som omfattes av de nye reglene og unntas fra søknadsplikt fra 1. juli , se linken til DIBK sin nettside:

http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/forenklinger-i-byggesaksforskriften-fra-1.-juli/