På infomøte om elgforvaltning den 24.10.2022, informerte vi om at Ibestad kommune skal utarbeide kommunale mål for elgforvaltning. Vi ønsker samtidig å se på muligheten for å få til en bedre forvaltning av elgstammen på Rolla, samt videreføre bestandsplanarbeidet på Andørja.

I den forbindelse inviterer vi jaktrettshavere til oppfølgingsmøte om elgforvaltning, tirsdag, 06.12.2022 kl. 18 i Kommunestyresalen.

Program

Formålet med møtet er å danne en arbeidsgruppe som skal jobbe med de kommunale målene. Arbeidsgruppa bør bestå av representanter fra kommunen/viltnemnda, samt én representant fra hvert grunneierlag. Det vil settes opp møteplan (2 møter i måneden i perioden desember – mars).

Videre skal vi ta en statusmåling om hvilke grunneierlag på Rolla som ønsker å starte med bestandsplanarbeid, og om det blir nok areal til at kommunen kan godkjenne bestandsplan.

Forhåpentligvis er det stor nok tilslutning til at det kan velges bestandsplanstyre på Rolla i løpet av dette møtet. I den forbindelse trenger vi også å sette opp en plan for bruken av tilskuddsmidler som kommunen fikk innvilget.

Kl. 18:00 – 18:15 Velkommen v/Bjørn Karlsen, leder for viltnemnda

Kl. 18:15 – 18:30 Om kommunale mål v/Laura Bunse, landbrukskonsulent

Kl. 18:30 – 19:00 Oppdatert fremdriftsplan og oppsett av møteplan for arbeidet med de kommunale målene v/Bjørn Karlsen og Laura Bunse

Kl. 19:00 – 19:45 Statusmåling: Hvilke grunneierlag på Rolla ønsker å starte med bestandsplanarbeid? Blir det nok areal? (Valg av bestandsplanstyre på Rolla og oppsett av møteplan for å jobbe med bestandsplan)

Kl. 19:45 – 20:00 Bruk av innvilgete tilskuddsmidler v/Bjørn Karlsen og Laura Bunse

Påmelding

Vi ber om tilbakemelding innen mandag, 05.12.2022 på tlf. 94484107 eller epost laura.bunse@ibestad.kommune.no om hvem som stiller som representant for det enkelte grunneierlaget.

Den som stiller som representant bør delta i arbeidsgruppa som skal jobbe med de kommunale målene. Det er en fordel om vedkommende også vil være delaktig i revidering av bestandsplan på Andørja/utarbeidelse av bestandsplan på Rolla, slik at bestandsplanstyrene er løpende orientert om innholdet i de kommunale målene.

Vi håper på bra oppslutning!