Siste behandling av delesaker skjer i formannskapsmøte 28. september. 

Oppmåling av tomter som er godkjent fradelt i 2023 gjøres i uke 42 (16. - 22. oktober). 

Hjemmelshaver og eiere av tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel fra landmåleren 14 dager før oppmålingen finner sted. 

Som regel holdes oppmålingsforretningen på den aktuelle tomten. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.

Etter tinglysning utsteder kommunen et matrikkelbrev som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser. 

Når ny eiendom er opprettet, vil den fremdeles være tinglyst på samme eier som avgivereiendommen. Det er partene selv som må sørge for eierskifte. Dette gjøres i de fleste tilfeller ved å tinglyse et skjøte. For mer informasjon om tinglysning av skjøte, se hjemmesiden til Kartverket

Før skjøte sendes inn for tinglysning, må det i mange tilfeller sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søknad om konsesjon til kommunen. For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med landbrukskontoret i Ibestad kommune.