Etter at kommunestyret har vedtatt å legge rapporten fra RO (Ressurssenteret for omstilling i kommunesektoren) til grunn for organisering av kommunens framtidige omsorgstjenester, har rådmannen startet arbeidet med å følge opp vedtaket som lyder:

            1. Kommunestyret tar rapporten fra RO til etterretning og legger den til grunn for organisering av kommunens framtidige omsorgstjenester.

2. Kommunestyret ber rådmannen starte fase 2 med et forprosjekt/skisseprosjekt for sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, totalt inntil 40 plasser.

3. Kommunestyret ber rådmannen starte omorganisering av omsorgstjenestene i tråd med RO-rapporten. Dette gjelder kompetansebygging.

4. Hjemmebaserte tjenester levert i hjemmet skal inngå i kommunens omsorgstilbud.

5. Vi ønsker at det nye omsorgs-/sykehjem skal inneholde et stille rom.

6. Kommunestyret ønsker en ny rapport om fremdriften i prosjektet i desember 2015.

Rådmannen vil følge opp vedtakets pkt. 2 med å få utført en tilstandsanalyse på sykehjemmet. Denne analysen vil danne grunnlag for å få utarbeidet et skisseprosjekt der følgende alternativer vurderes:

  1. Helt nytt bygg der alt gammelt rives med unntak av kontorfløyen og legekontor/NAV-kontor.

  2. Delvis nytt bygg der eks. den nyeste delen beholdes og rehabiliteres/ombygges

  3. Ombygging/tilbygging av eksisterende sykehjem

For å få bred medvirkning i prosessen vil rådmannen oppnevne en referansegruppe med deltakelse fra medarbeidere og ledere i omsorgstjenesten, tillitsvalgte og representant fra eldrerådet.

For å gjennomføre vedtakets pkt. 3 vil rådmannen bruke ekstern bistand. Rådmannen innhenter tilbud på slik bistand og antar at denne del av arbeidet med framtidig omsorg vil starte i september/oktober og vil bli gjennomført i løpet av 1. halvår 2016. Det forutsettes bred medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte i denne prosess.

Rådmannen har engasjert tidligerer rådmann Helge Høve til å lede og koordinere begge de to prosesser.