Byggekomiteen

Referat fra møte i byggekomiteen 02.02.2018, Ibestad rådhus

Møtestart kl. 0900 – møteslutt kl 12.30.

Saksliste:

 1. Kostnadsreduserende tiltak

 2. Gjennomføring av forprosjekt før anbudsinnhenting.

Program:

Møtet var delt i 3 deler.

Tilstede:                                                                              Deltok:

Eidar Tøllefsen                    Leder byggekomite             Hele møtet

Marvin Eliseussen               Medlem byggekomite         Hele møtet

Linn Katariina Henriksen     Medlem byggekomite         Hele møtet

Øyvind Lind                         Arkitekt Norconsult             Del 1 (pr. telefon)

Håvard Johansen                Oppdragsleder Norcons.    Del 1 (pr. telefon)

Roe Jenset                          Rådmann                            Hele møtet

Trond Hanssen                    Seksjonsleder PNU           Hele møtet

Anita Dahl Solbakken          Seksjonsleder HSO           Hele møtet

Kirsti Eliseussen                  Verneombud HSO             Del 2

Stephanie Johnsen             Tillitsvalgt HSO                  Del 2

Harry Jensen                       Leder eldrerådet                Del 2

Dag Sigurd Brustind            Ordfører                             Del 1

Jim Kristiansen                    Varaordfører                      Hele møtet

Helge Høve                          Prosjektleder                     Hele møtet

Del 1:

Kostnadsreduserende tiltak

Leder refererte fra møte med Norconsult 15.01.2018.

Arkitekt gikk gjennom forslag til mulige arealoptimaliseringstiltak.

Leder HSO orienterte om mulige kostnadsbesparelse ved å bruke løst inventar fra dagens sykehjem i det nye.

Byggekomiteen konkluderte ikke i denne del av møtet.

Del 2:

Kostnadsreduserende tiltak

Leder orienterte de nye deltakerne om de mulige arealoptimaliseringstiltak.

Det ble stilt spørsmål som ble besvart/kommentert.

Eldrerådet uttrykte skepsis til å redusere arealet ved å omgjøre bogruppe 2 lik bogruppe 1.

Det ble også sett på andre mulige arealendringer.

Del 3:

Gjennomføring av forprosjekt før anbudsinnhenting.

Den faste byggekomite vedtok ikke å gjennomføre et forprosjekt før anbudsinnhenting. Vedtaket ble begrunnet med at dette vil medføre utsettelse av prosjektet som ville vil føre til økt kostnad gjennom prisstigning. Byggekomiteen antok videre at et forprosjekt ikke ville gi større sikkerhet mht kostnader, men vil gi større sikkerhet mht kvalitet på utførelsen.

Kostnadsreduserende tiltak

Byggekomiteen vedtok følgende:

 • Budsjett for løst inventar settes til 3 mill. kr.

 • Byggene prosjekteres som passivhus.

 • Sykehjemmet prosjekteres med bergvarme.

 • Utleiearealer til tannlege og fysioterapeut tas med i kostnadskalkylen.

 • Byggene arealoptimaliseres i tråd med notat av 19.01.2018 fra Norconsult, jfr. vedlegg.

  Ref.

  Helge Høve