Byggekomiteen for nytt sykehjem og omsorgsboliger

Referat fra utvidet byggekomitemøte 07.11.2017, Ibestad rådhus

Program:

  1. Arkitekt Øyvind Lind vil presentere de planer som er utarbeidet slik at alle vil ha et godt grunnlag for å komme med innspill i prosessen.

  2. Den utvidede byggekomiteen fortsetter med et formelt møte.

Tilstede:

Eidar Tøllefsen                                 Leder kommunal byggekomite

Marvin Eliseussen                          Kommunal byggekomite

Linn Katariina Henriksen              Kommunal byggekomite

Dessuten møtte:

Øyvind Lind                                       Arkitekt Norconsult

Anita Dahl Solbakken                    Seksjonsleder HSO

Kirsti Eliseussen                               Verneombud HSO

Stephanie Johnsen                        Tillitsvalgt HSO

Vegard Horne                                  Ergoterapeut

Harry Jensen                                    Leder eldrerådet

Aina Brox Mathisen                       Leder rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Dag Sigurd Brustind                       Ordfører

Trond Hanssen                                Seksjonsleder PNU

Innledning:

Eidar orienterte om prosessen så langt. Øyvind redegjorde for A2-alternativet og begrunnet hvorfor orientering av sykehjemmet er foreslått som det er. Dette handler om begrensninger på tomten samt at sykehjemsdelen skal kunne bygges uten å rive noe av eksisterende sykehjem.

Saker:

(Sykehjem)

1.

Diskusjon rundt sykehjemmets orientering, ref. Innledningen, der det spørres om rommene bør være mer orientert mot solen? Dette kan også være utfordrende i forhold til solvarme inne på rommene.

2.

Eksisterende høyspentkabel og nettstasjon på utsiden av dagens sykehjem må omlegges, dette samt VA må hensyntas i anbudsdokumentene.

3.

Personaltoalett i dementavdeling ønskes.

4.

Et enkelt laboratorium må legges inn i legekontoret.

5.

Tannlege og fysioterapi, skal disse funksjonene inn i prosjektet?
Ordfører sjekker opp.

6.

Fra ansatterepresentanter:

Lager, skyllerom og vakt/rapport må sentraliseres i bygget.

Legekontoret er for stort.

Del av lager i tilknytning til demensavdeling kan benyttes som personaltoalett.

Stillerom og vestibyle endres.

Sansehage flyttes lengre mot nord.

Og da flytte stue/spiserom opp i hjørne for utsikt mot sansehagen, og pasientrom motsatt vei.

Rom i midtfløyen arronderes slik at rom med behov for dagslys, for eksempel. Møte/spis, flyttes ut der kontor er foreslått i dag. Legekontor kan flyttes motsatt vei.

Balkong rundt bygg mot sør, slik at denne nås fra inngangspartiet.

(Kjeller)

7.

Fra ansatterepresentanter:

Oksygenlager tas ut.

Personalrom kjøkken på ren side.

Garderober kjøkken- og sykehjemspersonale slås sammen.

Bårerom flyttes i dagens garderobedel.

Garderober flyttes i bakkant.

(Omsorgsboliger)

8.

Arkitekt sjekker om veggen mellom oppholdsrom og soverom kan tas bort. Dette i forhold tiol Husbankens retningslinjer. Kan skyvevegg være et alternativ her?

Kan størrelsene på enkelte leiligheter differensieres slik at noen er bedre tilpasset brukere i en spesiell situasjon?

Utefasilitetene for enkelte leiligheter bedres. (Terrasse, balkong?)

9.

Overskudd av bergvarme vurderes/ønskes benyttet i internveier for å unngå is- og snødannelse her, men påfølgende strøing/måking.

10.

Arkitekt prioriterer omtegning av midtfløyen på sykehjemmet til førstkommende fredag, og sender over forslag til den utvidede byggekomiteen.

11.

HSO skal se på om funksjonsbehovene i omsorgsenhetene er dekket, med tilbakemelding innen fredag til konsulent og byggekomite.

12.

Alternativt lager for utstyr i tilknytning til hjelpemiddelsentralen foreslås vurdert i forbindelse med behov fra PNU om ekstra hall lokalisert ved lager uteseksjonen på Bremholtet. PNU har der et sterkt behov for verksted og ekstra lagerplass, og da kan hjelpemidler være samlokalisert her.
Om dette kan være politisk akseptabelt må det da fremmes som en egen sak.

Ref.

Trond Hanssen