Referat fra møte i byggekomiteen 17.11.2017, Ibestad rådhus

Møtestart kl. 0900 – møteslutt kl 15.00.

Saksliste/program:

  1. Videre arbeid med planer og rom- og funksjonsprogram for sykehjemmet og omsorgsboligene.
  2. Enn representant for Bano baderomsinnredning presenterte baderomsløsninger for sykehjem. 
  3. Den faste byggekomiteen behandlet i romløsning for omsorgsboligene et formelt møte der ordfører, prosjektleder og leder HSO deltok

Tilstede:

Eidar Tøllefsen                                 Leder byggekomite

Marvin Eliseussen                            Medlem byggekomite

Linn Katariina Henriksen                  Medlem byggekomite

Dessuten møtte:

Øyvind Lind                                      Arkitekt Norconsult

Håvard Johansen                            Oppdragsleder Norconsult

Anita Dahl Solbakken                      Seksjonsleder HSO

Kirsti Eliseussen                              Verneombud HSO

Stephanie Johnsen                        Tillitsvalgt HSO

Vegard Horne                                 Ergoterapeut

Harry Jensen                                  Leder eldrerådet

Dag Sigurd Brustind                       Ordfører

Trond Hanssen                              Seksjonsleder PNU

Helge Høve                                    Prosjektleder

Meldt forfall:

Aina Brox Mathisen                       Leder rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

1. Rom- og funksjonsprogram for sykehjemmet og omsorgsboligene.

Øyvind gikk gjennom de endringer som er utført etter innspill i forrige møte og Skype-møte med HSO.

Sykehjem

Arkitekten presenterte justert romløsning der innspill fra forrige møte var tatt med.

Sansehagen justeres litt slik at det blir enda bedre solforhold.

Arkitekten skal se på muligheten for å gjøre «Stille rom» litt større.

Byggekomiteen sluttet seg til arkitektens forslag.

Rådmannen skal lage en sak til formannskapets møte 30.11. om lokaler til tannlege og fysioterapeut skal med i sykehjemmet.

Det må avklares om hjelpemiddellager skal etableres i sykehjemmet eller eksternt.

Enighet om at vi går videre med det justerte forslag.

Omsorgsboliger

Arkitekten presenterte forslaget til romløsning. Etter en runde der den utvidede byggekomite kom med sine synspunkter, behandlet den faste byggekomite romløsning for omsorgsboligene og fattet følgende vedtak:

             6 enheter prosjekteres som tradisjonelle omsorgsboliger, jfr. skisse fra arkitekt.

6 enheter prosjekteres som bofellesskap der enhetene får et lite tekjøkken men har mindre areal. Denne enheten prosjekteres nærmest sykehjemmet.

Det er ønskelig med tørrskoddgang mellom omsorgsboligene og sykehjemmet.

Grunnundersøkelse

Det gjennomføres en grunnundersøkelse snarest mulig.

Frist for konkurransegrunnlaget

Fristen utsettes til 15.02.2018.

Parkering

Parkeringsplass på nordsiden av Nøysomheten må med i reguleringsplanen og arealet må erverves.

Helikopterlandingsplass

Plassering utredes eks. med hensyn til støy. Må vurderes tatt med i reguleringsplanarbeidet.

2.  BANO baderomsinnredning presentere baderomsløsninger for sykehjem/omsorgsboliger

Daniel Nesse, BANO presenterte baderomskonseptet.

Byggekomiteen er positiv til å bruke prefabrikkert baderomsløsning

Ref.

Helge Høve