Byggekomiteen

Referat fra møte i byggekomiteen 28.02.2018, Ibestad rådhus

Møtestart kl. 0900 – møteslutt kl 14.00.

Saksliste:

Arbeid med konkurransegrunnlaget

Tilstede:                                                                               

Eidar Tøllefsen                       Leder byggekomite               

Marvin Eliseussen                  Medlem byggekomite           

Linn Katariina Henriksen       Medlem byggekomite           

Roe Jenset                              Rådmann                               

Trond Hanssen                       Seksjonsleder PNU               

Anita Dahl Solbakken            Seksjonsleder HSO   

Helge Høve                            Prosjektleder                         

Arbeid med konkurransegrunnlaget

Møtet tok utgangspunkt i Haram kommunens rom- og funksjonsprogram som grunnlag for vårt funksjonsprogram som skal inn i Kontraktsgrunnlaget som Norconsult skal utarbeide. Byggekomiteen vil fortsette gjennomgangen i møte 7. mars. Byggekomiteens innspill skal suppleres med en gjennomgang av ansatte på sykehjemmet. Basert på disse innspill skal Norconsult utarbeide et forslag til Kontraktsgrunnlag som skal gjennomgås i møte i Hamnvik med byggekomite og ansatte.

Byggekomiteen ber prosjektleder undersøke hvilke krav som kan stilles i anbud om lønns- og arbeidsvilkår for de som skal arbeide på bygget. 

 Orientering om reguleringsarbeidet

Leder PNU orienterte om arbeidet og de merknader som er kommet inn. Byggekomiteen hadde ingen merknader til leder PNU sitt forslag til hvordan merknadene følges opp og det videre arbeid med reguleringen.

Orientering om økonomi

Prosjektleder orienterte om økonomi ved å gå gjennom de tilleggskostnader som er påløpt.  Byggekomiteen hadde ingen merknader til dette.

Ref.

Helge Høve