Referat fra møte i byggekomiteen 28.11.2017, Ibestad rådhus

Møtestart kl. 0900 – møteslutt kl 12.30.

Saksliste:

 1. Fortsettelse med utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram og plan/fasade og utomhusanlegg for nytt sykehjem og omsorgsboliger.

Tilstede:

Eidar Tøllefsen                                Leder byggekomite

Marvin Eliseussen                          Medlem byggekomite

Linn Katariina Henriksen                Medlem byggekomite

 

Dessuten møtte:

Øyvind Lind                                      Arkitekt Norconsult

Håvard Johansen                            Oppdragsleder Norconsult

 

Trond Hanssen                                Seksjonsleder PNU

Kirsti Eliseussen                              Verneombud HSO

Stephanie Johnsen                         Tillitsvalgt HSO

Vegard Horne                                  Ergoterapeut

Harry Jensen                                   Leder eldrerådet

Aina Brox Mathisen                         Leder rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Dag Sigurd Brustind                       Ordfører (delvis fraværende)

Helge Høve                                     Prosjektleder

Meldt forfall:

Anita Dahl Solbakken                   Seksjonsleder HSO

Medlemmene av utvidet byggekomite deltok på første del fram til kl 11.00 deretter fortsatte den faste byggekomite møtet.

1.  Rom- og funksjonsprogram for sykehjemmet og omsorgsboligene.

Arkitekten gikk gjennom de endringer som er utført etter innspill i forrige møte og refererte fra Skype-møte med Husbanken.

Sykehjem

Arkitekten skal se nærmere på

 • Sjaktløsning for søppel.

 • Aggregatrom plassering og adkomst.

 • Dører til tekniske rom

 • Garderobeløsning for kjøkkenpersonale

 • Størrelse på kjøl/fryserom – kjøkkensjefen involveres i prosessen før endelig avgjørelse tas.

 • Omsorgsboliger

 • Arkitekten presenterte alternative forslaget til romløsning for boenhet 1 (nærmest sykehjemmet). Enighet om å velge alt. C i arkitektens alternative løsninger med heisløsning som skissert. Boenhet 2 er litt justert litt eks. boder etter samtale med Husbanken.

  Arkitekten ser på muligheter for å ta bort vindfang og bod/ladestasjon for begge boenheter.

  Utomhusareal

  Landskapsarkitekten har startet arbeidet og vil få en uke på det. Det vil deretter bli et Skype-møte med Husbanken.

  Forslag til utomhusplan skal forelegges byggekomiteen når den er ferdig.

  Forbindelsesgang mellom sykehjem og omsorgsboliger

  Enighet om å arbeide videre med en gang med tak og vegger som ikke har oppvarming eller mekanisk lufting.

  Helikopterlandingsplass

  Arkitekten innhenter informasjon fra AMK-sentralen og luftfartsmyndigheter om plassering og krav til helikopterlandingsplass.

  Energiform

  I anbudet tas med bergvarme til sykehjemmet som opsjon.

  Politisk behandling

  Formannskapet vil behandle en sak om utleie av lokaler til tannlege og fysioterapeut i formannskapets møte 30.11.

  Det må avklares om hjelpemiddellager skal etableres i sykehjemmet eller eksternt. Rådmannen lager et notat til formannskapet om dette.

  Reguleringsplan

  PNU gjennomfører en runde med varsling til naboer og sektormyndigheter.  

  Strømforsyning

  Arkitekten følger dette opp med kontakt med HLK. Utføres utenfor totalentreprisen etter avtale med HLK og fortrinnsvis før byggearbeidene starter.

  Grunnundersøkelse

  Ibestad kommune har bedt 3 leverandører om tilbud med pris og utførelse.

  Skype-møte i neste uke

  Det gjennomføres et Skype- møte i neste uke der tema blir

  • Utomhusplan

  • Fasader

  • Tak

  • Andre tema

    

  • Ref.

   Helge Høve