Regnskapet er oppgjort med et overskudd på vel 1,4 mill. kroner. Regnskapet viser at det likevel er et reelt merforbruk i driftsregnskapet på ca 2 mill. kroner. Dette skyldes årsoppgjørsdisposisjoner som dekning av premieavvik fra 2014, bruk av disposisjonsfond  og inntekt fra premieavvik i 2015. Premieavviket fra 2015 på 4,9 mill. kr må dekkes i 2016. Til å dekke premieavviket kan overskuddet disponeres. Resten må enten dekkes over driftsregnskapet eller fra et eventuelt nytt premieavvik i 2016.