Et regnskapsmessig overskudd på kroner 5 116 000 viser at kommunen driftes av dyktige medarbeidere på en bærekraftig måte. Alle enheter har jobbet godt og vist stor grad av budsjettdisiplin. Nytt inntektssystem og gode overføringer fra staten har også hjulpet til.

Ny skole er nettopp bygd, samtidig som vi investerer i bredbånd og nye næringsarealer. Dette bare for å nevne noen av våre pågående prosjekter. I tillegg planlegger vi for den fremtidige eldreomsorgen med investeringer i sykehjem og eldreboliger med heldøgns bemanning.

Ansvarlighet bør prege vår disponering av slike overskudd. En liten kommune må være bærekraftig hvis kommunestyrets vedtak om at vi skal stå alene skal overleve også de kommende år. Det vil derfor etter min oppfatning være klokt å disponere overskuddet til å betale ned gjeld.

For ordens skyld vil jeg presisere at det er kommunestyret som treffer den endelige beslutningen om hvordan fjorårets overskudd skal disponeres.

Sykefraværet er samtidig redusert med 3 prosentpoeng.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad