Vedlagt finner du overordnet samarbeidsavtale, samt gjeldende tjenesteavtaler mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Ibestad kommune. Når det gjelder tjenesteavalene 4 og 12 vil disse bli revidert i løpe av høsten 2016.

Overordnet samarbeidsavtale mellom Ibestad kommune og UNN

Tjenesteavtale 1 - Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Tjenesteavtale 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 3 - Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 4 - Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenster § 3-5 tredje ledd

Tjenesteavtale 5 - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus

Tjenesteavtale 6 - Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informajsonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 7 - Samarbeid om forskning og utdanning

Tjenesteavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 9 - Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 12 - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravalen)