Vi kjøpte tidligere i år Betania for å få frigjort nødvendig tomteplass til bygging av nytt sykehjem.

Det er utarbeidet en miljøsanerings beskrivelse for saneringsarbeidet. Alt avfall vil selvsagt deponeres i henhold til gjeldene miljøforskrifter. Som eksempel skal farlig avfall som asbest, PCB og ftalater inn til miljøstasjonen.  Knust, rein betong skal deponeres i tomten. Det er også utarbeidet en egen plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi har spesifisert i anbudsbeskrivelsen at tiltak for å sikre områdene under arbeidet skal ha særskilt fokus. Det vil bli etablert sikkerhetsgjerde rundt objektene.

Det er kommet inn seks tilbud på sanering av disse tre byggene. Norsk Saneringsservice AS har gitt det laveste anbudet på 1,7 millioner kroner. Ibestad kommune håper at saneringsarbeidet kan starte før årsskiftet. Saneringen av den gamle barneskolen vil bli prioritert for hurtig frigjøring av nytt areal for våre elever ved nye Ibestad skole.