Ibestad kommunes næringsfond skal bidra til kompeanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskapning i kommunen. Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel som kan søkes på av blant annet små og mellomstore bedrifter

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap eller annen dokumentasjon er sendt inn.

Søknadsfrister for 2015 er satt til 10. april og 10. oktober

Det er nye rutiner for å fylle ut søknad og for hvordan søknaden skal fremmes. Gå inn på denne linken for registrering og søknad:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx.

I feltet til venstre kan du må du først registrere deg, enten som privat søker eller som søker på vegne av  ditt firma/organisasjon.

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendlse til kommunen v/servicetorget.

Vi minner om at det for allerede gitte tilsagn kan det søkes om forlengelse av tilsagnsperiode. Begrunnet søknad må sendes kommunen innen den oppgitte fristen som fremgår av vedtaket.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Ole P-Dyrstad tlf. 403 93 086/77 09 90 00

Tilknyttede elementer:

Informasjon om næringsfond i Ibestad kommune