• Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg
  • Kart (turkart og orienteringskart)
  • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet https://www.anleggsregisteret.no/loyper-i-fjellet-og-overnattingshytter/ (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening)

Hvem kan søke?

  • Kommuner

  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Samenes idrettsforbund-Norge (SVL - N), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)

  • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv*

  • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet*

  • Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*

  • Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene) **

*Kan kun fremme søknad til bestemte anlegg (se bestemmelsene lenger ned på siden)

**Vedtekter må godkjennes (se bestemmelsene lenger ned på siden)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn. Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/). Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Søknadsfrister

Til kommunene: 15. oktober hvert år. Fra kommunene til fylkeskommunen: 15. januar hvert år.

Kontakt

Ibestad kommune:

Ingvild Johansen, enhetsleder for kultur, telefon: 94 83 44 13, e-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no

Troms og Finnmark fylkeskommune:

Emil Agersborg Bjørnå, rådgiver idrett, telefon: 78 96 32 45, e-post: emil.bjornaa@tffk.no
Johnni Håndstad, rådgiver anlegg, telefon: 77 78 82 27, e-post: johnni.handstad@tffk.no