Veinavn i Ibestad ble vedtatt av kommunestyret 30.5.2013, etter at disse hadde vært til høring og offentlig ettersyn. I den videre prosessen har alle boliger/næringsbygg samt noen fritidsboliger som er tilknyttet de nye veiene, blitt tildelt adressenummer. I disse dager får alle som er tildelt adresse brev i posten.

 

ADRESSE

Offisiell adresse skal kunne brukes til å identisfisere og stedfeste ulike typer av bygningsenheter og steder for enkeltpersoner, publikum, offentlige organer, ambulanse og uttrykningstjeneste, post og vareleverandører, televerk og andre adressebrukere, og det er derfor viktig at dette skjer etter en et ensartet system og en ensartet praksis.

For Ibestad kommune er det benyttet et system som kalles "avstandsprinsippet" ved tildeling av husnummer. Det vil si at en adresserer eiendommene etter avstanden fra starten av veien. Eksempel fra adresseveileder: «En avstand på 430 meter gir således adresse nr. 43, eventuelt 42 eller 44. Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer og en får parallell nummerering.»

Tildeling av adresse er en del av offentlig infrastruktur, der hovedformålet er å gjøre det lettest mulig for adressebrukeren å finne frem. En tildelt adresse er således ikke en personlig rettighet.

Den tildelte adressen er eiendommens/boligens offisielle adresse. Dette blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med Posten Norge BA.

Posten Norge BA er informert om adresseendringen og privatpersoner trenger ikke sende egen melding om dette.

Vennligst informer dine øvrige forbindelser om den nye adressen. Egnede blanketter får du hos postkontorene.

 

VEILSKILT OG HUSNUMMER

Kommunen vil besørge skilt med navn for den enkelte vei.

I følge matrikkelforskriften § 57, er eier, fester og tiltakshaver ansvarlig at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret.

Adresseveileder sier:

"Adressenummerskiltet viser til den enkelte atkomst. Skiltet må plasseres tydelig. Dersom adresseobjektet ligger et stykke fra vegen må det settes opp skilt ved vegen. En bør ha egne skilt på huset i tillegg. Er det flere adresseobjekt må en ha flere skilt ved vegen og på huset. En må unngå å sette opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne."

"Vanligvis anvendes teksthøyde H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Skilt­bredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for 3-sifret tall."

Kommunen anbefaler skilt med svart påskrift på hvit, reflekterende bakgrunn. Dette på grunn av at det ved en evt. utrykning fra noen av nødetatene i mørke, i tåke og ved røykutvikling kan være aktuelt å benytte lommelykt/kunstig lys for å finne fram til riktig adressenummer.

medium_husnummer.jpeg

 

FEIL OG/ELLER KLAGE

Dersom du finner åpenbare feil med adressetildelingen, bes du ta kontakt med PNU ved Ibestad kommune.

I henhold til forvaltningsloven § 29, kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen må være framsatt for Ibestad kommune innen 3 uker etter mottatt varsel om tildeling.

I henhold til matrikkelloven § 22, er klageretten over tildelingen begrenset til:

a) Hvilken gate, veg eller lignende en bygning eller en eiendom skal ha adresse til.

b) Hvilket adresse-tilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen.

c) Feil tildelt adressenummer eller bruksenhet.