Kommunens ansvar i forhold til trafikksikkerhet er tradisjonelt trygge lokalmiljø slik at alle kan ferdes trygt. Dette uavhengig av om man er myk trafikant, fotgjenger, syklist eller fører av kjøretøy.

Vår gamle trafikksikkerhetsplan hadde 9 prioriterte tiltak. De 6 høyest prioriterte tiltakene er ivaretatt i kommunale eller fylkeskommunale prosjekter.

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill når planen skal oppdateres. Husk at innspillene skal begrunnes. Har dere ikke fått med ønskede tiltak tidligere må innspillene sendes inn på nytt.

Planen vil fortrinnsvis omhandle kommunale veier, men vi imøteser også innspill på fylkeskommunale veier. Tiltak på fylkeskommunale veier innebærer en litt mer kronglete prosess. Her må kommunen anmode Troms Fylkeskommune/ Statens vegvesen om iverksetting av tiltak.

Eksempler på tiltak kan være nedsatt fartsgrense, fartsdumper, skilting, forhold ved skoleskyss, holdningsarbeid mfl.

Innspill sendes til postmottak@ibestad.kommune.no

merket "Innspill Trafikksikkerhetsplan"
innen 1. september 2017.