Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet.

Denne delen av fylkesveg 848 er spesielt krevende og det er viktig å gjøre dette til en sikrere veg for næringstransporten, og spesielt sjømatnæringen, og selvfølgelig også for folk flest som ferdes her. Dette er et viktig tiltak for fylkeskommunen og sikrer gode transportårer, både for næringsliv og befolkning, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

De siste årene har det vært gjort omfattende forbedringer av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes i Ibestad kommune. Vegen er smal og svingete, og to strekninger er så langt utbedret.

Nå er det klart for oppstart på den tredje strekningen. Dette prosjektet er på ca. 1,3 kilometer og starter rett sør for Hamran og strekker seg mot Sørrollnes.

Dette skal gjøres

Det er et omfattende og komplisert arbeid som skal i gang. I tillegg til at det er bratt og trangt på stedet er det også en del steinur på oversiden av vegen som blir utfordrende å sikre. Arbeidet består i å bygge ny og bredere veg langs den eksisterende vegtraseen. Breddeutvidelsen vil normalt være på omlag 1,5 meter + grøfter. I tillegg blir det gjort særlige tiltak med tanke på stabilisering og sikring av området med steinur.

Arbeid døgnet rundt

For å sikre tilstrekkelig fremdrift og at vegstengingen ikke blir lenger enn nødvendig, er det satt krav til at entreprenøren som får oppdraget skal drive anlegget med døgnkontinuerlig skiftordning i minimum 6 dager i uken.


Ferge og skyssbåt

Vegen blir stengt for all trafikk i hele anleggsperioden. På samme måte som i 2016 legges det opp til å bruke det midlertidige fergeleie på Breivoll og i hele byggeperioden vil ferga gå i en egen rute mellom Harstad, Sørrollnes og Breivoll. Det blir lenger seilingstid og færre avganger. Oppdaterte fergeruter vil du etter hvert finne på tromskortet.no.


Det settes også opp en egen skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll i hele perioden. Ruter for denne vil du etter hvert finne på tromskortet.no.

Oppstart i løpet av juni

Arbeidet settes i gang i juni, og går alt etter planen er vegen ferdigstilt i løpet av oktober 2017.


Mer informasjon kommer

Vi skal sørge for god informasjon om arbeidet før vi setter i gang, både gjennom annonsering, informasjonsbrosjyre og åpne informasjonsmøter.


Oppdraget ligger i Doffin