3. mars -17. En nydelig vinterdag i Ibestad og bygging av omramminssjete er startet.

3. mars -17. En nydelig vinterdag i Ibestad og bygging av omrammingssjete er startet.

 

Bakgrunn for prosjektet

Prosjekteier er Ibestad kommune som ønsker å utvikle industri/næringsområdet på Breivoll.

På Breivoll skal det skje en tilrettelegging av areal og sjøfront for etablering av større industri og næring.

Breivoll industriområde ligger strategisk til ved sjøen inne i Astafjorden, like innenfor Vågsfjordbassenget og Tjeldsundet.

Fra før av er fiskerinæringen etablert på stedet med lakseslakteri. I tillegg er Nord-Norges største takstolfabrikk lokalisert på området.

I 2015 ble det fremlagt resultater fra grunnundersøkelser/kjerneboring i fjellet ved Breivoll. Resultatene viste at det er store kalkforekomster av meget god kvalitet over et stort område. Ibestad kommune mener gruveprosjektet for fremtiden vil være et viktig satsingsområde for Ibestad.

All større næring har behov for god infrastruktur. For en øykommune som Ibestad er havet en sentral del av denne infrastrukturen.

Tilrettelegging av Breivoll industriområde for fremtidig utvikling er et av Ibestad kommunes viktigste strategiske tiltak og har over lang tid vært en prioritert politisk sak.

Ibestad kommune fikk i løpet av høsten 2015 gjennomført grunnboring og miljøundersøkelser i sjø iht. regulert næringsareal på Breivoll, for å undersøke om første skritt i en utvikling av området ville være mulig å gjennomføre.

Det første skrittet innebærer å utvide arealet ut i sjø iht. eksisterende reguleringsplan.

Undersøkelser høsten 2015 viser at grunnen i sjøen er stabil, og sjøbunnen består av rene masser.

Det er også foretatt geologisk vurdering av landmassenes stabilitet. Heller ikke her er det observert ustabile masser med risiko for omseggripende leirskred som kan true bebyggelsen.

Ibestad kommune vil i første omgang benytte egne masser fra områdets landareal til å begynne arbeidet med omrammingssjete og utfylling.

Når omrammingssjete bygges, må det mudres en fyllingsrenne for denne i områdets ytterkant.

Når denne er ferdigstilt, skal arealet innenfor denne fylles ut.

Prosjektet med omrammingssjete og utfylling av området er ett av flere trinn for utvikling og tilrettelegging av området for større næring og industri.

I senere trinn skal man ta for seg detaljplanleggingen av områdets sjøfront/industrikai, landarealer og infrastruktur.

Fra omrammingssjeteen får man et innblikk i størrelsen på området.

Fra omrammingssjeteen får man et innblikk i størrelsen på området.

 

Prosjektmål

Målet med prosjektet er å få igangsatt en tilrettelegging av areal og sjøfront for å muliggjøre senere etablering av større industri og næring.

På denne måten økes Ibestad kommunes konkurransedyktighet ved forespørsel fra større næringsaktører som ønsker å etablere seg i kommuner der arealer er tilgjengelige og tilrettelagt uten behov for større tiltak.

 

Resultater og effekter

Nytt landareal utfylt i sjø, tilrettelagt for bygging av ny sjøfront/større industrikai og industribebyggelse.

Fra ende av molo mot Parteskjæret 20. mars -17

Fra ende av molo mot Parteskjæret 20. mars -17

 

Hovedaktiviteter

Høst 2015:       Grunnboring og miljøundersøkelser.

Vår/høst 2016: Søknad til Fylkesmannen for tiltak i sjø.

                            Søknad iht. Havne- og farvannsloven.

                            Geoteknisk utarbeidelse av fyllingsinstruks. Evt. prosjektering.

                            Byggesøknad iht. Plan- og bygningsloven.

Høst 2016:       Anbudsrunde. Entreprenør. Vinner av anbudskonkurransen ble BL Entreprenør AS.

Vår 2017:          Masseuttak. Tiltak i sjø. Mudring, bygging av omrammingssjete og utfylling.

 

Den 22.12.15 innvilget fylkesrådet for Troms Fylkeskommune inntil kr. 2.525.000 til Ibestad kommune og prosjektet "Utvikling av Breivoll industriområde, Ibestad" over kap. 551 post 60 (RUP) og rammen "Kommunale grunnlagsinvesteringer".

tfk_rgb.jpg