Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 jf. § 3-7 har Statens vegvesen, på oppdrag fra Troms fylkeskommune som vegeier, og i samarbeid med Ibestad kommune som planmyndighet, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 848 Segelstein» på øya Andørja i Ibestad kommune
 

Varsel om høring

Planbeskrivelse med reguleringsplantegninger og bestemmelser

Tegningshefte