Ibestad kommune varsler herved om oppstart av utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften hjemles i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a.

Formål med forskriften er at kriterier skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet i forhold til tildelingsprosess, samt at brukerens rett til vedtak skal gi trygghet for at behovet er sett og at tilbudet finnes når behovet oppstår. Forskriften skal også tydeliggjøre hvilken tjeneste som kan forventes av kommune.

Hovedelementer i forskriften vil være å regulere kriterier for tildeling, kriterier for å settes på venteliste og oppfølgingsrutiner for de som settes på venteliste. Viser for øvrig til eget dokument som viser tiltakets rammer.

Utkast til forskrift vil bli sendt på offentlig høring før behandling i Ibestad kommunestyre 28 september 2017. Forskriften skal tre i kraft fra 1 oktober 2017.

Forskriften skal utarbeides med bakgrunn i dokumentene, Prop. 99 L (2015-2016). Proposisjon til Stortinget og Innst. 372 L (2015-2016) Innstilling til Stortinget fra helse og omsorgskomiteen.

Sakens dokumenter er lagt ut på Servicetorget Ibestad kommune, og Ibestad bibliotek.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for arbeidet med forskriften kan sendes skriftlig innen 31 august 2017 på eget skjema til: postmottak@ibestad.kommune.no

Skjema kan også returneres pr post til: Ibestad kommune, Postmottak, 9450 Hamnvik

Spørsmål kan rettes til Anita Dahl Solbakken, tlf 909 66 923

Vennlig hilsen

Anita Dahl Solbakken, HSO leder

 

 

Vedlegg:

  1. Rammedokument

  2. Prop-99 L

  3. Innst-372 L

  4. Innspillskjema PDF document ODT document

  5. Kommunal forskrift PDF document ODT document