I løpet av desember 2017-februar 2018 har følgende kommuner sluttet seg til et samarbeid om å utarbeide revidert interkommunale kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Alle kommuner har delegert planmyndighet til et interkommunalt planutvalg. Tjeldsund kommune som planlegger å slå seg sammen med Skånland kommune Tjeldsund er tatt med fra Nordland fylke.

Ny kystplan vil ha en planhorisont fra 2018-2028.

Formålet for revidering av planen er:

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.

I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter veies mot
•hverandre
•miljøforhold
•lokale og politiske interesser
•føringer fra myndigheter

Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i i Midt- og Sør-Troms vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene i kommunene: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-12.

Merknader til planprogrammet merkes med «Høring av forslaget til planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293

og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes

Frist for uttalelser til planprogrammet settes til 15.mai 2018.

Frist for innspill til selve planen settes til 1.juni 2018.

PLANPROGRAM HØRINGSVERSJON:

20181503 Planprogram høringsversjon.pdf

INFORMATIV VIDEO OM PLANPROSESSEN:

https://vimeo.com/167397569

PRESENTASJON SOM ER BRUKT UNDER FOLKEMØTER FOR KYSTPLANEN:

http://strr.no/media/1470/folkemoete-midt-troms.pdf

KYSTPLAN MIDT-OG SØR-TROMS HJEMMESIDE:

http://strr.no/prosjekter/kystplan/

KYSTPLAN MIDT-OG SØR-TROMS PÅ FACEBOOK:

https://www.facebook.com/KystplanMidtOgSorTroms/