• Ibestad kommune varsler reguleringsendring iht. PBL §§ 12-8. Det søkes å få gjennomført en reguleringsendring etter § 12-14, 2. ledd. Planområdet ligger i Hamnvik sentrum. Gjeldende reguleringsformål blir videreført for det vesentligste av planområdet, men unntak av mindre formålsendringer/justeringer i østre del av området.
  • Hensikten med planendringen er å skaffe hjemmel til å oppføre et nytt sykehjem på østre del av gnr 87/bnr 50 og på bnr 18, 64 og 40. Nye omsorgsboliger skal oppføres på 87/50. Eksisterende sykehjem og dementavdeling vil bli revet for å gi plass til nye bygg. Eksisterende helsesenter skal beholdes. Adkomst, kjøreforhold og parkering til og innenfor anlegget for besøkende, ansatte og beboere samt naboer, vil bli endret i ny plan. Grunnet behovet for å utvide tomta mot øst, stenges østre del av dagens vegtrasé av Nøysomheten slik at vegen ikke lenger blir en rundkjøringssløyfe.  Skisseprosjekt per januar 2018 legges til grunn for planendringene.

Planvarsel_Reg.endring_Ibestad sykehjem-omsorgsboliger_ark.ill-3D.PDF

Planvarsel_Reg.endring_Ibestad sykehjem-omsorgsboliger_ark.tegn.pdf

Planvarsel_Reg.endring_Ibestad sykehjem-omsorgsboliger_følgebrev.pdf