Vedtak:

PNU ved Ibestad kommune vedtar reguleringsendring for Nøysomheten, utarbeidet for kommunen av Norconsult AS. Reguleringsendringen består av Plankart med tilhørende bestemmelser for den nye sykehjemtomta. Søknadsbrevet utgjør endringen/tiltakets planbeskrivelse og vedlegges de to øvrige plandokumentene.

 

Redegjørelse av saksgang:

Ibestad kommune og konsulent Norconsult AS, varslet den 18. og 19.1. 2018 gjennom kommunes nettsider og annonsering i Harstad Tidende følgende:

 

  • Ibestad kommune varsler reguleringsendring iht. PBL §§ 12-8. Det søkes å få gjennomført en reguleringsendring etter § 12-14, 2. ledd. Planområdet ligger i Hamnvik sentrum. Gjeldende reguleringsformål blir videreført for det vesentligste av planområdet, men unntak av mindre formålsendringer/justeringer i østre del av området.

  • Hensikten med planendringen er å skaffe hjemmel til å oppføre nytte sykehjem på østre del av gnr 87/ bnr 50 og på bnr 18, 64 og 40.

    Nye omsorgsboliger skal oppføres på 87/50. Eksisterende sykehjem og dementavdeling vil bli revet for å gi plass til nye bygg. Eksisterende helsesenter skal beholdes. Adkomst, kjøreforhold og parkering til og innenfor anlegget for besøkende, ansatte og beboere, samt naboer, vil bli endret i ny plan. Grunnet behovet for å utvide tomta i øst, stenges østre del av dagens vegtrasé av Nøysomheten slik at vegen ikke lengre blir en rundkjøringssløyfe.

    Skisseprosjekt per januar 2018 legges til grunn for planendringene.

 

Planvarselet ble sendt ut iht. adresseliste til berørte grunneiere, naboer og myndigheter. Det er kommet inn noen merknader/innspill til arbeidet med planen.

Hvordan disse er vurdert og ivaretatt, fremkommer i søknadsbrev/planbeskrivelse.

 

Norconsult AS har i e-post 9.5.2018, oversendt søknad om reguleringsendring på vegne av kommunen i forbindelse med arbeidet med nytt sykehjem i Hamnvik.

Etter avtale med PNU, ble det den 13.6.2018., oversendt oppdaterte dokumenter for planendringen, da man hadde oppdaget mangler ved utgaven som ble godkjent 15. mai 2018.

Deler av planen for Nøysomheten fra 1974 søkes endret i forbindelse med planlagt utbygging.

 

Planendringen er varslet til naboer/grunneiere og aktuelle overordnede myndigheter.

Innspill til planendringen synes å være ivaretatt i kart og bestemmelser som er utformet i samsvar med planlagt byggeprosjekt og utomhus- arealer.

Planendringene vurderes å være av en slik karakter at de faller innenfor hovedtrekk og rammer gitt i gjeldende plan.

Endringene er vurdert og omtalt i forhold til føringer for planendring etter PBL § 12-14 som fremkommer i Departementets rundskriv 17/3119 av 30. juni 2017.

 

Vedlegg: