Vedtaket betyr at det settes av 60 + 40 millioner til strekningen mellom Sørrollnes og Forså. Denne strekningen er ferdigregulert og derfor gjenstår kun selve byggeplanleggingen av de enkelte etapper. Disse midlene kan derfor realiseres relativt raskt.

Det ble også satt av 150 millioner kroner til realisering av tunell gjennom Segelstein. Denne strekningen er ikke regulert og vi må derfor jobbe for å få til en tidlig planstart. Min ambisjon er at planleggingen bør starte opp i løpet av 2015.

Statens Veivesen planlegger utbedring av Hamran i løpet av sommeren 2015. Dette vil innebære stengning av veien. For å redusere konsekvensene av en stengning jobber vi nå for å få til etablering av et midlertidig fergeleie på østsiden av Hamran. Når det foreligger mer informasjon vil næringsliv og pendlere bli innkalt til innledende dialog om mulige løsninger. Det vil også bli egne informasjonsmøter for Ibestads innbyggere. Sørrollnes vil få særskilte utfordringer og det legges derfor opp til egne møter i bygda.

Statens veivesen er ansvarlig byggherre og vil derfor være ansvarlig for rettidig informasjon om byggeprosjektene. Ibestad kommune har en meget god dialog med Statens veivesen og vi vil bidra til at det blir gode løsninger for Ibestad samfunnet i kommende byggeperioder.

Når Hamran og Segelstein er realisert vil to viktige samferdselsprosjekter være på plass i Ibestad kommune. Dette vil bidra til å trygge arbeidsplasser og skape gode rammevilkår for næringslivet. I tillegg vil utbedringen av FV-848 bidra til en enklere hverdag for innbyggerne i kommunen.  

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad