Tidlig i juni ble det inngått kontrakt med Nor-team AS fra Finnsnes om å starte bygging av ny 1-10 skole. Entreprenør har frist til 1. november 2016 med å ferdigstille bygget. Dette innebærer at elevene kan ta ny skole i bruk fra 2. januar 2017. Det bygges samtidig fortau fra Hamnvik sentrum til skolen I perioden fram til 25. september 2015.

I byggeperioden vil det det være restriksjoner på publikums bevegelser. All ferdsel innenfor sikkerhetsgjerdene er forbudt. Det er også viktig å ta hensyn til øket trafikk i området og da spesielt ovenfor tunge kjøretøy. Skolene vil også iverksette informasjonstiltak ovenfor elevene for å ta vare på sikkerheten i skolegården og langs skoleveien.

Ibestad kommune har leid inn ekstern konsulent for å ivareta kostnadskontroll i byggeperioden. Prosjektet vil koste kommunen i underkant av 60 millioner kroner. Dette er et totalprosjekt som også innbefatter uteområder og inventar.