Formannskapet har behandlet saken i møte 19.10.2015 sak 90/15

 

I medhold av Plan og bygningsloven § 12- 10, behandling av planforslag, vedtar planutvalget at forslag til «Reguleringsplan Engenes havn» med tilhørende dokumenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks – 6 – uker.

 

Kommunestyrets vedtak og plandokumenter og plankart for «Reguleringsplan Engenes havn», kan lastes ned her:

* Saksfremlegg PDF document ODT document

* Engenes havn reguleringskart.pdf

Planbestemmelser Engenes havn.pdf

* Planbeskrivelse Engenes havn.pdf

* Miljøundersøkelse Kystverket Engenes Havn.pdf

* Grunnundersøkelse Kystverket Engenes havn.pdf

* Konsekvensutredning Klima Engenes havn.pd

* Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø Engenes havn.pdf

* Konsekvensutredning Landskap Engenes havn.pdf

* Konsekvensutredning Næring og sysselsetting Engenes havn.pdf

* Rapport Maritim arkeologisk befaring Engenes havn.pdf

* Støyutredning Engenes havn.pdf

* ROS-analyse Engenes havn.pdf

 

 

Dokumentene er også tilgjengelige ved Servicetorget på kommunehuset i Hamnvik