Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesak

Byggesak

Om Byggesak
Byggesaksbehandling omfatter behandling av byggesøknader, fradeling av eiendom og søknader om spredte utslipp utenfor offentlige anlegg, i tillegg til veiledning til kommunens innbyggere og ansvarlige søkere.
 
Ønsker du å sette i gang et byggetiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse. Enkelte små byggetiltak krever ikke søknad om tillatelse, Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse, men også for for oppføring av slike tiltak gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan og bestemmelser for den enkelte eiendommen.
 
For andre tiltak må kommunen gi tillatelse. Det er to forskjellige søknadsmåter
 
  • Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, (søknad om tiltak uten ansvarsrett). Dette gjelder for mindre tiltak, jf pbl § 20-2 og byggesaksforskriften kapittel 3,
  • søknad om tiltak med ansvarsrett for tiltak som verken er unntatt søknadsplikt eller anses som mindre tiltak, jf pbl § 20-1.
Søknad om tiltak avgjøres på bakgrunn av bestemmelsene i den reguleringsplan som din eiendom er omfattet av, og plan- og bygningsloven. Sammen med søknaden må det også sendes inn målsatte tegninger av tiltaket og situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn. I tillegg må målsatte snitt-tegninger sendes inn. For tiltak som krever bruk av foretak med ansvarsretter må søknad om ansvarsretter sendes inn sammen med søknaden om tiltaket. Gjennomføringsplan som viser at tiltaket er ferdig prosjektert må også sendes kommunen. Søknad om tiltak må være fullstendig utfylt.

Før søknad sendes inn må det tas stilling til om tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, evt. plan- og bygningsloven. Hjemmel for å søke om dispensasjon er plan- og bygningsloven § 19-1. 
Søknad om dispensasjon vurderes på bakgrunn av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd.

Dersom du er i tvil om tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av gjeldende bestemmelser eller ønsker en nærmere orientering av kommunen kan du be om forhåndskonferanse. For å kunne be om 
forhåndskonferdanse, jfr. pbl § 21-1 er det viktig at saken er tilstrekkelig opplyst på forhånd i form av at planer er sendt inn til kommunen, slik at kommunen kan forberede seg tilstrekkelig før forhåndskonferansen.

Hvis eiendommen ikke er tilknyttet offentlig avløp,må det søkes om utslippstillatelse.

Naboer skal også varsles om tiltaket før søknaden sendes inn, Nabovarsel.. Skal det søkes om dispensasjon må naboer varsles om dette også. Det må da avkrysses for dispensasjon på skjemaet for nabovarsel, og dispensasjonen må beskrives.
 
Diverse skjemaer:
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Pris for tjenesten:

 

Tilknyttede elementer:

Eksterne linker:

 

Endringer i søknadsplikten for våtrom

Fra 1. januar 2012 er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i enebolig eller hytte. Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene.

dusjhode-forside