Reguleringsplanen skal tilrettelegge arealer for bygging av kaianlegg, industri, adkomst og infrastruktur mv. for  

 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jf. forvaltningsloven § 28.

Eventuell klage sendes Ibestad kommune innen 3 uker.

Plandokumentene legges ut på kommunens hjemmesider, samt på kommunehuset i Hamnvik.

713782-RIG-RAP-001.pdf

A3 Plankart Detaljregulering Enkeltstein Næringsområde.pdf

Innkomne høringsuttalelser.pdf

Reguleringsbestemmelser for Enkelstein Næringsområde rev 2.pdf

Rev 1 ROS-analyse.pdf

Rev 1-Konsekvensutredning og biologisk mangfold.pdf

Rev 2b Planbeskrivelse.pdf

Uttalelse fra NGI.pdf

[360.255580]Vedtak , 08112018, Sak 35_18, Egengodkjenning av reguleringsplan. Enkeltsteinen næringsområde..pdf

 

Henvendelser i saken kan rettes til saksbehandler Katrine Mari Nordgård.

Telefon: 909 26 564

E-post: katrine.nordgard@ibestad.kommune.no

Ibestad kommune v/PNU, Kopparvika 7. 9450 Hamnvik.