Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Barnehage

Redusert foreldrebetaling

 • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.
 • Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590.
 • Det gis fritak i foreldrebetaling for 20 timer per uke for alle barn fra og med 1. august det kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart, dersom husholdningens inntekt er lavere enn 566 100,- (Gratis kjernetid fra 1. august 2020).

Dokumentasjon

 • ​Søker skal sende inn husholdningens siste års skattemelding.

Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, kan kommunen be søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Se Udir: Regelverk foreldrebetaling/moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon: 50%. 

Foreldrebetaling

Fra 1.8.2024 legges det i statsbudsjettet opp til en endring av makspris fra 1.august hvor makspris er foreslått til kr. 1500 per måned for full plass for den kategorien som Ibestad kommune tilhører( Statsbudsjettet er ikke vedtatt)

Antall timer per uke 1.1.2024-31.07.2024 / 1.8.2024-31.12.2024
18 t/uke (6 t x 3 dager) Kr. 1 200,- /  Kr. 600
24 t/uke (6t x 4 dager) Kr. 1590,- /  Kr. 795
27 t/uke (9t x 3 dager) Kr. 2005,- /  Kr. 1000
30 t/uke (6t x 5 dager) Kr. 2010,- /  Kr. 1005
36 t/uke (9t x 4 dager) Kr. 2400,- / Kr. 1200
45 t/uke /full plass Kr. 3000,-  / Kr. 1500

Kjøp av enkelttimer kr.209 pr time.

Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år. Gjeldende fra 10.12.21. 

Kostpenger

417 kr pr. barn.

Kost for barn med redusert plass reduseres forholdsmessig.

SFO

Hel plass inntil 19 timer kr. 2555,-
Halv plass inntil 9 timer pr. uke kr. 1512,-

Kr. 260,- pr. time for ekstra oppholdstid.

Oppholdstid: SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.00.

I SFO ved Ibestad skole er hel plass inntil 19 t/uken, halv plass inntil 9 t/uken. Det er likevel noen unntak, med pris/oppholdstid: En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn.

Det skal avtales med SFO direkte hvordan timene brukes. Denne avtalen gjelder for hele skoleåret. Hvis endring ønskes vil det bli behandlet etter reglene for oppsigelsestid, dvs. 1 måneds oppsigelsestid ved endring av avtalen.

Det er følgende alternativ for valg: Kl. 07.00 til skolestart og/eller: Fra skoleslutt til kl. 14.00, kl. 15.00 eller kl. 16.00. på de ukedagene man ønsker.
SFO-tilbud på skolens planleggingsdager.

Søskenmoderasjon 50 %.

Helse, sosial og omsorg

Heldøgns omsorg

Gebyr Satser 2024 Merknad
Dag/nattopphold
I sykehjem
kr 105 For det enkelte dag/nattopphold
Husholdningsartikler kr 396 Pris pr mnd
Husleie små leiligheter Kr 4 485 Pris pr mnd
Gjelder ikke for de som flyttet inn i 2023
Husleie store leiligheter Kr 5 300 Pris pr mnd
Gjelder ikke for de som flyttet inn i 2023
Kostpakke alle måltider Kr 5 900 Pris pr mnd
Leie av lintøy/ vask av tøy Kr 440 Pris pr mnd
Tv/nett/strøm/renhold/fellesareal Kr 4485 Pris pr mnd
Langtidsopphold i sykehjem-se §3
i forskrift om egenandel ved
kommunale helse og omsorgstjenester
   

 

 

 

Trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarmer: kr. 475 per måned.
Abonnementsavgift kr. 50 er innkludert i prisen.

Hjelpeordning for hjemmene

Inntekt under 2 G – timepris i henhold til forskrift om egenandel for kommunale for helse og omsorgstjenester
Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 4,3 % til kr. 142,-
Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 4,3 % til kr. 204,-
Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 4,3 % til kr. 242,-
Inntekt over 5 G – timeprisen økes med 4,3 % til kr. 267,-

Brukere skal maksimalt betale for 10 timer hjemmehjelp/praktisk bistand per måned innenfor sin inntektsgrense. For brukere som har inntekt under 2 G, betales fast månedsbeløp i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

Dagaktivitetstilbud; egenandel økes med 4,3 % til kr. 167 per dag. Egenandelen vil dekke deler av utgiftene til drift og annen bevertning som inngår i tilbudet. For de som har dagaktivitetstilbud med middag, vil det bli fakturert i tillegg til de 160 kr. for selve oppholdet.

 

Matombringing

Salg av middag halv/hel porsjon: kr 93 og kr 127per middag. 

Korttidsopphold i institusjon

 • Korttidsopphold i sykehjem kr 193,- per døgn
 • Dag eller nattopphold kr 110,-
   
 • Fribeløp per år ved langtidsopphold kr. 10 000,-

Kultur og fritid

Kulturskole

Individuell undervisning – pr. semester kr. 1300.
Gruppeundervisning – pr. semester kr. 990.
Rockeverksted – pr. semester kr. 990.
Avgift korpsmedlem - pr. semester kr. 990.
 

Tekniske tjenester

Feiing og tilsyn

Punkt BRA § Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 28 Feieravgift feiing og tilsyn hvert 4. år kr/år 1 590
    Feieravgift feiing hvert 2. år tilsyn hvert 4. år kr/år 1 590
    Feieravgift feiing hvert år tilsyn hvert 4. år kr/år 1 590
2 28 Rengjøring - beksot; Etter anvendt tid:
Timepris= 0,5 x G
     
3 28 Ekstra feiing eller tilsyn kr/gang 2 1111

 

Annet

Punkt Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 Inndekning av utgifter i forbindelse med arbeid som
utføres av Ibestad kommune med eiendomsoppgaver
for eiendomsmeglere.
1,5 xG 1696
2 For utarbeidelse av situasjonsplan pr. time.
(Gebyr belastes pr. påbegynte halvtime).
Minimumsbeløpet settes til 0,5 G. 
0,5 xG 567
3 Kopiering/plotting A0 (pr.kopi)  0,255 xG 64
4 Kopiering/plotting A1 (pr.kopi)  0,128 xG 33
5 Kopiering/plotting A2 (pr.kopi)  0,0638 xG 19
6 Kopiering/plotting A3 (pr.kopi)  0,0318 xG 7
7 Kopiering/plotting i farger: Ovennevnte priser x 3      

 

Renovasjon

Renovasjon

Gebyret beregnes utfra størrelsen på dunk for brennbart. Gebyr for grovavfall er inkludert inntil kommunestyret fastsetter egne takster for dette. 

Punkt FUL § Beskrivelse Gebyrsats Gebyr
2a Sats 1 140l dunk for brennbart avfall kr/år 4901
2b Sats 2 240l dunk for brennbart avfall kr/år 5972
2c Sats 3 370l dunk for brennbart avfall kr/år 7299
2d   Renovasjon fritidsbolig/hytte kr/år 1732
3 34 Hjemmekompostering/varmkompostering
(forutsetter avtale med kommunen og framlegging
av nødvendig dokumentasjon på fullført kurs m.v.)
Fradrag/rabatt gjelder med utgangspunkt i hvilken
dunk for matavfall abonnenten har før inngåelse
av kontrakt.
   
3a   140 l dunk for matavfall; 15 % reduksjon
ift nomalgebyr
rabatt i kr/år 735
3b   240 l dunk for matavfall; 15 % reduksjon
​ift nomalgebyr
rabatt i kr/år 895
3c   370 l dunk for matavfall; 15 % reduksjon
​ift nomalgebyr
rabatt i kr/år 1096
4 34 Deling av dunk/samarbeid om dunk. Fradrag/rabatt
gjelder med utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag
hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt,
og gjelder for hver av de abonnenter som går
sammen om deling.
rabatt i kr/år  

 

Slam/septikavgift

Punkt FUL § Beskrivelse Gebyrsats Gebyr
1a 34 Årlig tømming kr/år 2496
1b 34 Tømming hvert 2.år kr/år 1245
1c 34 Tømming hvert 3.år kr/år 830
1d 34 Tømming av tette tanker kr/gang 2496
1e 34 Tømming utenom faste rutiner/ ved ekstra behov kr/gang 4161

 

Kommunale avgifter

§ 5-1 VANN OG AVLØP

* Hjemlet i forskrift for vann- og kloakkavgifter i Ibestad kommune § 8.3„ vedtatt av kommunestyret i møte den 29.06.-1984 sak 104/84, Godkjent av Fylkesmannen i brev av 10.januar 1985

Vannforsyning

  Vann   Sum
1 Tilknytningsavgift for vann kr/m2 13459
2 Tilknytningsavgift vann, minimumsgebyr   12869
3 Årsavgift for vann, betaling etter vannmåler kr/m3 15,24
4 Minstesats ved målt forbruk kr/år 3402
5 Minstesats ved stipulert forbruk;
boliger, leileigheter, fritidshus
kr/år 5568
6 Kontor, forretninger, frisørsalonger o.l servicevirksomhet,
verksteder, fabrikker, lagerhaller, bensinstasjoner,
driftsbygninger for husdyr og drivhus
kr/m2 36,10
7 Skoler, barnehager, internat, leirskole m.m. kr/m2 31,94
8 Hotell, motell, pensjonater, kafeer, campingplass m.m. kr/m2 46,08
9 Sykehjem, pensjonisthjem kr/m2 72,37
10 Forsamlingshus, samfunnshus, grendehus, bedehus, kirker kr/m2 14,34
11 Minsteavgiften for punkt 6-10 kr/år 4428

 

Avløpshåndtering

§ 5-1 VANN OG AVLØP
* Hjemlet i forskrift for vann- og kloakkavgifter i Ibestad kommune § 8.3„ vedtatt av kommunestyret i møte den 29.06.-1984 sak 104/84, Godkjent av Fylkesmannen i brev av 10.januar 1985.

    Kloakk   Sum
12 3 Tilknytningsavgift for kloakk kr/m2 8250
13 3 Tilknytningsavgift kloakk, minimumsgebyr   8247
14 * Årsavgift for kloakk, betaling etter vannmåler kr/m3 9,39
15 * Minstesats ved målt forbruk;  kr/år 1672
16 * Minstesats ved stipulert forbruk; boliger, leileigheter kr/år 2152
17 * Kontor, forretninger, frisørsalonger o.l servicevirksomhet,
verksteder, fabrikker, lagerhaller, bensinstadsjoner,
driftsbygninger for husdyr og drivhus
kr/m2 21,90
18 * Skoler, barnehager, internat, leirskole m.m. kr/m2 21,80
19 * Hotell, motell, pensjonater, kafeer, campingplass m.m. kr/m2 31,39
20 * Sykehjem, pensjonisthjem kr/m2 41,64
21   Forsamlingshus, samfunnshus, grendehus, bedehus,
kirker, fritidshus
kr/m2 9,71
22   Minsteavgiften for punkt 17 -21 kr/år 1687

 

Behandling av utslipp fra mindre avløpsanlegg
Punkt FUL § Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §52 a Utslipp for inntil 15 PE kr/år 1 1555
2 §52 a Utslipp fra 15 PE til 1000 PE kr/år 1 4668

 

Alminnelige bestemmelser

§ 0-1. BETALINGSPLIKT
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr, 10% av rettsgebyret. (Rettsgebyr = 1 243kr pr 2023)

§ 0-2. BEREGNINGSTIDSPUNKT
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger.

§ 0-3. BETALINGSTIDSPUNKT
Dersom enhet for Areal og byggesak har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan enheten kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik:
A. Byggesaker 
Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse; brukstillatelse; eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

B. Delingssaker 
Gebyret må være betalt før saksbehandlingen tar til.

C. Oppmålingsarbeider og situasjonskart 
Gebyret må være betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Restbetaling/tilbakebetaling må være foretatt før saken avsluttes. Tinglysingsgebyr er ikke inkludert i satsene for oppmåling.

D. Planforslag og konsekvensutredninger 
Gebyret for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse.

E. Vann, avløp, feieravgift og renovasjon
Tilknytningsgebyr skal være betalt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.

F. Landbruk
Gebyr for saksbehandling skal innbetales før saksbehandlingen tar til.

G. Generelt
Saker der gebyr fastsettes på grunnlag av anvendt tid i henhold til § 0-5, faktureres ut og skal være betalt før endelig vedtak fattes.

§ 0-4 INDEKSREGULERING
I beregningen av gebyrene, er grunnbeløpet (G) det henvises til kr. 919.- pr 01.01.15., med et tillegg på 4 % for 2016. For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid - jfr. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

A. Kontorarbeid
Punkt Beskrivelse Gebyrsats (minimum)    
1 Saksbehandler. 1 (ett) timeverk settes lik 0,6 x G.
Minimumsbeløpet settes lik 0,6 x G
0,6 xG 679
2 Assistent m/ing. faglig kompetanse.
1 (ett) timeverk settes lik 0,6 x G.
Minimumsbeløpet settes lik 0,6 x G
0,6 xG 670
3 Assistent u/ing. faglig kompetanse.
1 (ett) timeverk settes lik 0,4 x G.
Minimumsbeløpet settes lik 0,4 x G 
0,4 xG 464

 

B. Feltarbeid

Punkt Beskrivelse Gebyrsats (minimum)    
1 Saksbehandler.
1 (ett) timeverk settes lik 0,8 x G.
Minimumsbeløpet settes lik 0,8 x G 
0,8 xG 904
2 Målelag (pr. time) (Ingeniør + ass.) 1,3 xG 1470
3 Minstepris for målelag (utfra 4 timer feltarbeid)  5,2 xG 5771

 

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det dersom annet ikke er spesifisert i regulativet, betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i h.h.t. § 0-5 - dog begrenset oppad til 75 % av satsene.

Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. For byggesaker etter kap. 3 tilbakebetales 30% av gebyret om saken trekkes tilbake etter rammetillatelsen. Det samme gjelder når rammetillatelsen bortfaller i h.h.t. 3-årsfristen i PBL § 21-9. Tilbakebetaling skjer kun om gjenstående beløp er mindre enn de respektive minstesatser.

§ 0-6 MERVERDIAVGIFT
Merverdiavgift beregnes bare ved innkreving av gebyr i henhold til kap. 5. Andre gebyrer kreves det ikke mva. for.

§ 0-7 URIMELIG GEBYR
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader avdeling for plan- og næring og utvikling har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan seksjonsleder fastsette passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan etaten fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 0-8 KLAGEADGANG
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Enhet for Areal og byggesaks avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til kommunestyret i Ibestad kommune.

Byggesaker

§3-1 Generelt

Henvisninger i andre kolonne under samtlige paragrafer hentyder på hvilken lovhjemmel de enkelte saker behandles i henhold til. Samtlige gebyrer under dette punktet er satt og kreves inn i henhold til PBL § 33-1. 

§3-2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Arealbergning gjøres i samsvar med NS 3940. Høyeste verdi av enten bruksareal eller bebygd areal skal brukes.

 

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §20-2 Mindre byggearbeider som måles etter areal  1,5 xG 1864
2   Driftsbygninger i landbruket ( BRA < 1000 m2)    xG  
3   Tiltak inntil 100 m² 2 xG 2485
4   Tiltak over 100 m² 4 xG 4976
5   Midlertidige eller transportable bygninger 2 xG 2485
6   Mindre byggearbeider som ikke måles etter areal (installasjoner etc.) 0,5 xG 623

 

§3-3 Søknad om tiltak etter § 20-1

Tiltak som krever søknad og tillatelse. Gebyrsatsene gjelder tillatelse etter ett-trinns behandling.
Arealberegning gjøres i samsvar med NS 3940. Høyeste verdi av enten bruksareal eller bebygd areal skal brukes.

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §20-1a Boliger, næringsbygg garasje, uthus,
kaldlager o.l. som ikke er nevnt nedenfor.
     
    0 m² - 50 m² 3 xG 3730
    51 m² - 250 m² 6 xG 7462
    251 m² - 800 m² 12 xG 14921
    For areal over 800 m² betales i tillegg
pr. påbegynt 400 m²
3 xG 3730
2 §20-1a Fritidsbolig      
    Gebyr som for pkt. 3-3 pkt. 1 multiplisert
med en faktor på 1,2
1,4x §3-3 pkt 1  
3 §20-1a Konstruksjoner og anlegg ellers,
omfattende grøfteanlegg, basseng og
tilsvarende.
     
    Tiltaksklasse 1 1 xG 1242
    Tiltaksklasse 2 2 xG 2485
    Tiltaksklasse 3 3 xG 3730
4 §20-1b Vesentlige endring eller vesentlig reperasjon
av tiltak som nevnt under 20-1 a. 
     
5 §20-1c Fasadeendring 2 xG 2485
6 §20-1d Bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring
av tidligere drift av tiltaks som nevnt under
bokstav a
2 xG 2485
7 §20-1e Riving av tiltak som nevnt under § 20-1 a. 1 xG 1242
8 §20-1f Bygningstekniske installasjoner      
    Tiltaksklasse 1 1 xG 1242
    Tiltaksklasse 2 2 xG 2485
    Tiltaksklasse 3 3 xG 3730
9 §20-1g Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter
i boliger samt annen ombygging som medfører
fravikelse av bolig
1 xG 1242
10 §20-1h Oppføring av innhegning mot veg. 1 xG 1242
11 §20-1i Plassering av skilt, reklameinnretninger
og lignende
1 xG 1242
12 §20-1j Plassering av midlertidige bygninger,
konstruksjoner og anlegg. 
1 xG 1242
13 §20-1k Vesentilige terrenginngrep      
    Tiltaksklasse 1 1 xG 1242
    Tiltaksklasse 2 2 xG 2485
    Tiltaksklasse 3 3 xG 3730
14 §20-1l Anlegg av vei, parkeringsplass og
landingsplass. 
     
    Tiltaksklasse 1 1 xG 1242
    Tiltaksklasse 2 2 xG 2485
    Tiltaksklasse 3 3 xG 3730
15   Forhåndskonteranse      

 

§ 3-4 Søknadsformer utover § 3-3

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1   Rammetillatelse –
behandling som pkt 3-3
     
2   For behandling etter § 21-4, trinnvis behandling,
betales et tillegg på 2 x G for hver igangsettingstillatelse
     
3   Kontroll av installasjoner/innretninger som er
søknadspliktige til brann- og redningsetaten.
Tiltak kan f.eks. være, sentralvarmeanlegg;
alle typer industriovner; kaminbrenner; utskifting av brenner;
åpent ildsted; lukket ildsted (ovn, peisovn, kamin);
lagertank under terreng.
For tiltak etter denne paragraf, betales
1 xG 1242

 

§ 3-5 Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse, avslutning av arbeid

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §20-10 Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest 1 xG 1242
2 §20-10 Ferdigattest der det tidligere er gitt midlertidig
brukstillatelse
1 xG 1242
3   Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse 1 xG 1242
4   Gebyr i henhold til dette regulativets kap. 3,
blir det samme uavhengig av om vedtaket
innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket
ikke blir gjennomført. 
     
5   Avbrutt arbeid
(når komm. arbeid må avsluttes før fullføring)
  50% av
gebyr
 

 

§3-6 Kontroll

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §21-4 Kontroll av plassering 1 xG 1242
2   Plassering av bygg utført av
kommunen
1 xG 1242
3   For kommunens tilsyn med tiltak
betales det ikke gebyr
     

§3-7 Ansvarsrett

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §22-3 Lokal godkjenning av foretak for
ansvarsrett
     
2   Gebyr pr. ny funksjon pr. foretak 1 xG 1242
3   Der saksbehandler kan vise til tidligere tilsvarende behandlet ansvarsrett fra samme foretak, benyttes sats i punkt 2 pr funksjon.      
    Ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning      
    Gebyr pr. foretak 0,3 xG 655

 

§3-8 Dispensasjon

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §19-1 For saker hvor dispensasjonssøknad som
behandles av administrasjonssjefen etter delegasjon,
betales i tillegg for hvert forhold
2 xG 2413
2 §19-1 For saker hvor dispensasjonssøknad som
må legges fram for det faste utvalget for plansaker,
betales i tillegg for hvert forhold
4 xG 4831

 

§3-9 Plansaker

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §12-11 For behandling av private reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner og vesentlige endringer av planer,
samt konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig
myndighet, beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid
(jfr.; § 0-5). I (ett) timeverk settes lik 0,5 G.
Minimumsbeløpet settes til 15 G.
20 xG 24 143
2 §12-11 Mindre vesentlige endringer i regulerings- og byggeplaner. 6 xG  7 242
3   Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer,
omarbeidelser m.m. som må utfores på plankartet for
planer godkjennes lagt tit til 1. gangs offentlig ettersyn,
skal dekkes av den som fremmer planer
     

 

§3-10 Diverse

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats   Gebyr
1 §12-11 For utarbeidelse av situasjonsplan pr time:
Gebyr belastes pr. påbegynte halvtime.
Minimumsbeløpet settes til 0,5 G.
0,5 xG 605
2 §12-11 Saker som ikke er fullstendige eller der det er
nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter
utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd.
Gjelder fra tidspunktet arealplanen for Ibestad kommune
er vedtatt i kommunestyret, og omfatter ikke saker som
ivaretas av dette regulativets § 3-8.
0,2 xG 241
3   Kommunen kan der det er nødvendig engasjere
særskilt kontrollør for statiske beregninger,
ventilasjonsanlegg eller annet som krever spesiell
kompetanse. Dette betales etter de faktiske kostnader
     
4 §30-4 Tiltak på eller i grunn, vassdrag-sjøområder;
Oppdrettsanlegg o.l anlegg i sjø og anlegg på land.
4 xG 4831
5 §21-4 Søknader / meldinger som ikke er fullstendig for
saksbehandling. Returneres til søker med opplysning
om hvilke dokumenter som mangler.
0,4 xG 484

 

Delingssøknader

Saksbehandling

§ 1-1 SAKSBEHANDLING
Henvisninger i andre kolonne under samtlige paragrafer hentyder på hvilken lovhjemmel de enkelte saker behandles i henhold til. Samtlige gebyrer under dette punktet er satt og kreves inn i henhold til PBL § 33-1.

§ 1-2 SAKSBEHANDLING
Søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 pkt. m. 

Punkt Pbl Beskrivelse Gebyrsats    
1 §20-1 For søknad om fradeling av tomt i regulert område
hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan
2 xG 2485
2   For søknad om fradeling av tomt i regulert område
hvor tomtedeling framgår av vedtatt plan
1 xG 1242
3   For søknad om fradeling av tomt utenfor
byggesonen og i uregulert strøk
4 xG 4976
4   For søknad om fradeling av tilleggsparsell og
grensejustering betales for hver eiendom
som berøres av justeringen 
1 xG 1242
5   Opprettelse av punktfeste av eksisterende
bebyggelse (kontorforretning) 
    2350
5 §19-2 For dispensasjon betales i tillegg for hvert forhold  4 xG 4976
6   Saker som ikke er fullstendige eller der det er
nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter
utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd.
Gjelder fra tidspunktet arealplanen for Ibestad kommune
er vedtatt i kommunestyret, og omfatter ikke saker som
ivaretas av dette regulativets § 1-2 pkt. 6.
Gebyr pr. oversendelse.
0,2 xG 248
7   For klagesaker betales ikke gebyr      
8   Forhåndskonferanse      
punkt pbl Beskrivelse begyrsats    
1 §20-1 For behandling av tiltak på eller i grunn, vassdrag-sjøområder   xG 9 379


 

 

 

 

Oppmålingsarbeider og situasjonskart

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Timepris kr 936,-
Minstepris kr 7 898,-
 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet kr5 177,-.
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt. 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5 innen fristen på 3 år.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

Grensejustering

Grensejustering
Punkt Beskrivelse Gebyr
1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer
justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke
avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
 
  Areal fra 0 - 250m²  4865
  Areal fra 251 – 500 m² 6245
2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ 
 
  Volum fra 0 - 250m²  5553
  Volum fra 251 - 1000m²  8325

 

Arealoverføring

Arealoverføring
Punkt Beskrivelse Gebyr
1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og
tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.
Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
 
  Areal fra 0 – 250 m² 14 832
  Areal fra 251 – 500 m² 21 159
  arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på   2 750
2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten
skal utgjøre et sammenhengende volum.
 
  Volum fra 0 – 250 m² 12 491
  Volum fra 251 – 1000 m² 15 277
  Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på.  2 750

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning

 • For inntil 2 punkter kr 2 779,-
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 699,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 • For inntil 2 punkter kr 6 125,-
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2 083,-


Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Privat grenseavtale

 • For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 4 164,-
 • For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1 387,-


Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

Betalingstidspunkt

Ibestad kommune har vedtatt at gebyret skal kreves inn forskuddsvis. Tidsfrist for fullføring av oppmålingsforretninger eller matrikkelføringer regnes fra tidspunktet betalingen er registrert.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

Utstedelse av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 241-
 • Matrikkelbrev over 10 sider kr 484,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret

Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18. 1.ledd for oppmålingsforretninger eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristen er oversittet.

Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, fastsetter Ibestad kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, ikke løper i perioden 1.desember – 31.mars grunnet klimatiske forhold.

Betalingsbestemmelser

 •  Betaling skjer etter det regulativet som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmålingen skjer.
 • Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.
 • Evt. tinglysningsgebyr og andre utgifter i forbindelse med dokumentasjon av eiendomsopplysninger kommer i tillegg til gebyret.
 • Det regnes ikke merverdiavgift av oppmålingsgebyrer.

Planforslag og konsekvensutredninger

Seksjonering

§4-1 Seksjoneringsbegjæring

I tillegg til gebyrsatsene nedenfor skal det betales tinglysingsgebyr. Tinglysingsgebyret tilbakebetales dersom seksjoneringstillatelse ikke blir gitt. 

Punkt Eie § Beskrivelse
1 7 For behandling av begjæring om seksjonering der det
ikke foretas befaring betales et gebyr på 3 ganger rettsgebyret.
2 7 Der det foretas befaring betales et gebyr på 5 ganger rettsgebyret. 
3 7 Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt,
tilbakebetales 50 % av gebyret
4 7 For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt
betales gebyr pr. sak som for kartforretning.
5 7 Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal,
skal det utstedes nytt dokument.

 

Landbruk

§ 6-1 Saksbehandling etter jordloven

Punkt 1 §12 Saksbehandlingsgebyr/ engangsgebyr; 2 000 kr
Gebyret må betales før saken påbegynnes.

* Saksbehandlergebyr fastatt i forskrift av landbruksdep. 29.12.93. med seinere endringer - siste endring av 19.06.97. jfr. rundskriv M 23/97.

§ 6-2 Saksbehandling etter konsesjonsloven

Saksbehandlingsgebyr kr 5 000,-

* Saksbehandlergebyr fastatt i forskrift av landbruksdep. 29.12.93. med seinere endringer - siste endring av 19.06.97. jfr. rundskriv M 23/97.  

§ 6-3 Utarbeidelse av gjødselsplan

Beskrivelse Gebyrsats xG   Gebyr
Inntil 15 skifter 1,2 xG 1355
Over 15 skifter 1,7 xG 1921
Årlig oppfølgingsplan 0,5 xG 571
Jordprøvetakning beregnes et gebyr på grunnlag av
anvendt tid (jfr; § 0-5). I (ett) timeverk settes lik 0,5 G.
Minimumsbeløpet settes til 1,5 G. 
1,5 xG 1696