Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

 

Ergoterapeuten bidrar til trening og tilrettelegging der det er et gap mellom helsa og hverdagens krav. Målgruppa for tjenesten er personer som på grunn av nedsatt funksjon opplever utfordringer i forbindelse med hverdagsaktiviteter i hjem, skole, arbeid og fritid. Målet med tjenesten er økt deltakelse og mestring i egen hverdag.

Ergoterapeutenes hovedoppgave er å fremme helse og livsmestring gjennom å tilrettelegge for menneskers funksjon, aktivitet og deltagelse i dagliglivet.

Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre og livsfaser. En ergoterapeut tilrettelegger for mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det.

Om jobben
Ergoterapeuten anvender aktiviteter i direkte behandling og opptrening, eller indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål, gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeutens arbeid og innsats kan være:

  • helsefremmende
  • forebyggende
  • behandlende
  • rehabiliterende
  • habiliterende
  • vedlikeholdende

Ergoterapeuten arbeider både med enkeltmennesker, grupper og systemer, og kan i tillegg ha administrative, pedagogiske og fagutviklende oppgaver.

Målet er et liv på egne premisser, og ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole, arbeid og fritid. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Ergoterapeuter er også med i samfunnsplanleggingen. De bidrar til at det offentlige rom blir utformet etter prinsippet om universell utforming. Dette vil si at offentlige kommunikasjonsmidler, uteområder og nye og gamle bygg, skal utformes slik at alle mennesker, til tross for handicap, skal kunne være mest mulig selvhjulpet.

Sist oppdatert 30. desember 2021