I henhold av Plan- og bygningslovens § 12, 9-11, har formannskapet i Ibestad kommune i møte 28.4.2016, vedtatt å sende forslag til Reguleringsplan for fritidsbebyggelse og småbåthavn i Klåpheia med tilhørende planbeskrivelse med vedlegg og bestemmelser ut på høring.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, 2.mai-13.juni 2016.

Planen består av plankart og planbeskrivelse med vedlegg og reguleringsbestemmelser.

Forslagsstillers formål med planen er tilrettelegging for bygging av fritidshus for private og for utleie, samt småbåthavn/flytebrygge.

Det orienteres herved om at forslag til reguleringsplanen er utlagt til gjennomsyn på Kommunehuset i Hamnvik og på kommunens hjemmeside www.ibestad.kommune.no

Offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt, varsles ved brev.

Gjennom denne kunngjøringen gis alle mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.

 

Merknader/innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet meldes skriftlig til:
Ibestad kommune v/ plan, næring og utvikling, 9450 HAMNVIK, eller til postmottak@ibestad.kommune.no innen 13.6.16.

 

Kontaktperson i Ibestad kommune:

Katrine Mari Nordgård, telefon: 909 26 564, e-post: katrine.nordgard@ibestad.kommune.no

 

Beskrivelse 24.04._2016.

1917012015 Klåpheia-18052015.pdf

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLANEN FOR KLÅPHEI1 29.01.2016.docx PDF document ODT document

Vedlegg 1.pdf

Vedlegg 2.PDF

vedlegg 3.PDF

Vedlegg 4.PDF

Vedlegg 5.PDF

vedlegg 6.PDF

vedlegg 7.PDF

Vedlegg 8.pdf

Vedlegg 9.PDF

Vedlegg 10.PDF

Vedlegg 11.PDF

Vedlegg 12.pdf

Vedlegg 13.PDF

Vedlegg 14.PDF

Vedlegg 15.PDF

Vedlegg 16.PDF

Vedlegg 17.PDF

Vedlegg 18.PDF

Vedlegg 19.PDF

Vedlegg 29.pdf

Vedlegg 30.pdf